ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 To  Τμήμα  Βιολογίας  προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) στο εγκεκριμένο από το Ε.Π.Α.Ε.Κ. Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Ν. Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο γνωστικό αντικείμενο:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η σχετική Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ.  Φύλλου 173/17/6/2003

Στο πιο πάνω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας ή άλλων συναφών με τη Βιολογία Επιστημών, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 2327/95 ( 156/τ. Α/95).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος της Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) αιτήσεις υποψηφιότητας, ( σε ειδικό έντυπο )

μέχρι 11-5-2005

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αντίγραφο  πτυχίου.

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

3. Αποδεικτικά στοιχεία ( τίτλοι σπουδών) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ή της Ελληνικής από τους αλλοδαπούς

4. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα ( όπου υπάρχουν ) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία .

6. Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής .

7. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

8. Δύο ( 2) φωτογραφίες

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της επιτροπής επιλογής εισακτέων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε δοκιμασία στα ακόλουθα.

1. Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας. (Κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, μεμβρανικά συστήματα, αντιγραφή, μεταγραφή, μεταβολισμός).

2. Αγγλικά ( Επιστημονικό κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική και από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα) με ταυτόχρονη πρακτική εξέταση χρήσης Η/Υ.

Η δοκιμασία των υποψηφίων στα παραπάνω μαθήματα θα πραγματοποιηθεί στις 18/5/2005 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10-15 σε  αίθουσα του Τμήματος.

Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή του εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας( τηλ. 7274247 κ. Παναγιώτου ή 7274282).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ιστοσελίδα : http://kyttariki.biol.uoa.gr.

 

Διευθυντής  του ΜΔΕ.

Θεόδωρος Α. Κατσώρχης

Αν. Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής.

 

 


 

 

 
               ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                   

            ΑΙΤΗΣΗ

                     

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Μ.Δ.Ε.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

 

Προσωπικά στοιχεία:

 

 


Επώνυμο

 

 


Όνομα

 

 


Όνομα Πατρός

 

 


Ημερομηνία Γέννησης                                 Τόπος Γέννησης

 

 


Αριθμός Ταυτότητας                   ή                Αριθμός Διαβατηρίου

 

Διεύθυνση Μονίμου κατοικίας

 

 


Οδός                                                                                                                    Αριθμός

 

 


Πόλη / Τόπος                                                                                   Τ.Κ.

 

 


Χώρα

Διεύθυνση Επικοινωνίας

 

 


Οδός                                                                                                                         Αριθμός

 


                                                                                                                                          

Πόλη / Τόπος                                                                                   σελ.    1           Τ.Κ.

 

 

 

 


Τηλέφωνα

 

 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Βαθμός Πτυχίου

Εισαγωγή

ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

Αποφοίτηση

ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ αν υπάρχει

 

 

Διπλωματική Εργασία

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Αν υπάρχουν)

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Τίτλος Μεταπτυχιακού

Διάρκεια Σπουδών

Βαθμός Πτυχίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρατε τα επαγγελματικά σχέδια και τους στόχους σας

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Συμπληρώστε ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο για την επιλογή σας

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Ημερομηνία                                                                         Ο                           

                                                                                      Αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
  2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΚΤΣΑ(όπου απαιτείται)
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αν υπάρχει)
  5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  6. ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (με πλήρη στοιχεία συντάξαντος)
  7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΩΝ (εάν υπάρχουν)
  8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ
  10. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ