ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ                                               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                              

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ                                                 

 

 

                                                                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

 

            Η Γ.Σ.Ε.Σ. . του Τμήματος της Βιολογίας  στη συνεδρίαση της 25/2/2003  αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,   την προκήρυξη για την εισαγωγή  είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) στο εγκεκριμένο  από το Ε.Π.Α.Ε.Κ.  Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,  (Ν. Π.Μ.Σ.)  που χορηγεί  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), φοίτησης τριών  εξαμήνων, στο γνωστικό αντικείμενο:

 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 Η σχετική Υ.Α. είναι στο στάδιο της δημοσίευσης.

 

 

           Στο πιο πάνω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας ή άλλων συναφών  με τη Βιολογία Επιστημών, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 2327/95 ( 156/τ. Α/95).

 

           Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία  του Τμήματος της Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) αιτήσεις υποψηφιότητας, ( σε ειδικό έντυπο )

 

μέχρι 30-4-2003,

 

με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 

1.      Πτυχίο.

     2. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας ( εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

    3.   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών  σπουδών.

    4.  Αποδεικτικά στοιχεία ( τίτλοι σπουδών) γνώσης  της Αγγλικής γλώσσας π.χ. Proficiency  κ.λ.π.

 Η επαρκής γνώση της Αγγλικής  γλώσσας από  όλους τους υποψήφιους και επιπλέον της ελληνικής από τους αλλοδαπούς ,θα ελέγχεται μετά από εξετάσεις που  θα διενεργήσει ειδική επιτροπή, εφ όσον δεν υπάρχουν σχετικοί τίτλοι σπουδών.

        

  5.  Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) ενισχύουν την υποψηφιότητα.

 

  6.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές  και ανάτυπα ( όπου υπάρχουν ) σε επιστημονικό έργο  ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία .

  

    7.  Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής .

             

 8.  Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων    στην οποία να 

       αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού 

        Προγράμματος.

 

   9.   Δύο ( 2) φωτογραφίες

 

      10. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας

  

           Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται  και συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της επιτροπής επιλογής εισακτέων.

           Σύμφωνα με την έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ , θα δοθούν υποτροφίες στους 4 πρωτεύσαντες.

            Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

 

          Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν  σε γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα μαθήματα  με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη.

 

1.      Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας (  Δευτέρα  12-5-2003, ώρα 14.00)

 

          Δομικοί λίθοι και κυτταρική οργάνωση. Μεθοδολογία ανάλυση δομής και λειτουργίας των κυττάρων. Οργάνωση DNA Βιολογικές Μεμβράνες: Δομή, μοντέλα, λειτουργία. Σύνθεση και μετατροπή  πρωτεϊνών. Κυτταρικά οργανίδια. Κυτταρικά ινίδια κυτταροπλασματικός σκελετός. Κυτταρική επικοινωνία και διακυτταρικοί σύνδεσμοι. Εξωκυττάριες ουσίες Κυτταρικός κύκλος.

 

2.      Θέματα διδακτικής  των  Φυσικών Επιστημών.  (Τρίτη   13-5-2003 ώρα 14.00)

 

         Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, (Φ.Ε.), Ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας των Φ.Ε,  στην Ελλάδα. Τα αναλυτικά προγράμματα, διδακτικοί στόχοι και σχεδιασμός της διδασκαλίας. Διδακτική μεθοδολογία στις Φ.Ε. Διδακτικά μοντέλα. Τομείς νοητικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικοί στόχοι και αξιολόγηση. Η φύση της αξιολόγησης.      

 

3.  Αγγλικά ( Επιστημονικό κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική και από την  Ελληνική στην Αγγλική)  με ταυτόχρονη πρακτική εξέταση χρήσης  Η/Υ.  (Τετάρτη  14-5-2003, ώρα 14.00 )

 

           Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή του εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας  ( τηλ. 7274247 κ. Παναγιώτου).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  στην ιστοσελίδα : http://kyttariki.biol.uoa.gr  καθώς και στο τηλέφωνο 210-7274197

 

 

                                                                     Ο  Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΔΕ.             

                                                                                                              

  

                                                                    Θεόδωρος Α.  Κατσώρχης

                                                                                Αν. Καθηγητής

                                                        Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

                                                                        Τμήμα Βιολογίας