ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Βιολογίας

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων

και Νέες Τεχνολογίες

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος A. Κατσώρχης.

Κανονισμός λειτουργίας

΄Αρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ αριθμ. Β7/434/2003 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών μαθημάτων και Νέες τεχνολογίες .

Έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας και μπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο:

Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους,

Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.α, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στο σχετικό  ΦΕΚ 773 (17/06/03).

 

Άρθρο 2

Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται κάθε χρόνο το μήνα Μάρτιο και ανακοινώνεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο, είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να επαναληφθεί η προκήρυξη και το Σεπτέμβριο .

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Παιδαγωγικών Τμημάτων, όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ή ισότιμων του εξωτερικού, με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Τα επιπλέον κριτήρια  επιλογής των υποψηφίων των πιο πάνω κατηγοριών πέραν αυτών της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Βιολογίας και συναφών κλάδων θα καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Η επιλογή σπουδαστών για το ΜΔΕ συμπεριλαμβάνει γραπτή εξέταση και συνέντευξη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και οι εξεταστές ορίζονται κατ έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας και αναγράφονται στην προκήρυξη (τα μαθήματα και η ύλη).

Η προκήρυξη επιλογής φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ γίνεται εκτός των άλλων, με ανακοίνωση στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών  γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων:

 α) βαθμολογία κατά τις  γραπτές ή και προφορικές  εξετάσεις,

 β) βαθμός πτυχίου,

γ) δημοσιεύσεις ανακοινώσεις,

δ) συστατικές επιστολές,

ε) πολύ καλή γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (τίτλοι σπουδών Lower, Proficiency)

θ) στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου που θα  προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

            Με απόφαση της ΓΣEΣ συγκροτείται κατ έτος, ειδική Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) και καθορίζεται ο τρόπος συνεκτίμησης των ανωτέρω κριτηρίων. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με σειρά επίδοσης και τον υποβάλει στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η  επιτροπή αυτή σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Βιολογίας, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Άρθρο 3

Χρονική Διάρκεια του Π.Μ.Σ.

Η διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και την παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης για το Π.Μ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

    Το πρόγραμμα σπουδών (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Επίσης για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας είτε των συνεργαζόμενων φορέων είτε έμπειρος διδάκτωρ με γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Ο συντονιστής σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο επιλέγουν τους συνεργάτες για τη διδασκαλία, φροντιστήρια, εργαστήρια κάθε μαθήματος και υποβάλλουν σχετική πρόταση για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται κάθε Απρίλιο. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος

   Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας.

            Οι εξετάσεις διενεργούνται  αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται σε συνεργασία του Επιστημονικού Υπευθύνου και των συντονιστών των μαθημάτων, της Γραμματείας του Προγράμματος. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτές ή προφορικές ή με παρουσιάσεις ειδικών εργασιών που αξιολογούνται από τους υπευθύνους, Τα παραπάνω   βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το έξι (6) και  επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχία.   Οι φοιτητές απορρίπτονται τη δεύτερη εξεταστική του Σεπτεμβρίου διαγράφονται εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι αξιολογούνται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας οπότε οι φοιτητές εξετάζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής σε  οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας, μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων,  φροντιστηρίων, εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το μέγιστο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) στις  παραδόσεις των μαθημάτων και την μία (1) στις εργαστηριακές ασκήσεις.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν οι  απουσίες είναι περισσότερες από τις προαναφερθείσες και είναι δικαιολογημένες, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει  το μάθημα μόνο μία φορά κατά  το επόμενο ακαδημαϊκό έτος συμπληρώνοντας την άσκηση που έχασε ή/και παρακολουθώντας όσες έχουν τροποποιηθεί. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. θέματα υγείας κ.α.) επιλύει ο επιστημονικός υπεύθυνος σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος, και τη Συντονιστική  Επιτροπή, μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή

 Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο.

Διπλωματική Εργασία

Ο φοιτητής υποχρεούται κατά  το Γ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσει Διπλωματική  Εργασία

Κάθε Μάιο-Ιούνιο οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών ως εξής: Οι συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα σε ειδική συνεδρίαση τους αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Διπλωματικών  Εργασιών.

Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσεως του Π.Μ.Σ είναι δυνατή η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε χώρους εκτός του Τμήματος Βιολογίας, και των συνεργαζομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση  ότι αναλαμβάνει συνεπίβλεψη διδάσκων του Π.Μ.Σ.

Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους  (1η, 2η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Π.Μ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των αποτελεσμάτων της Διπλωματικής  Εργασίας και τη σύμφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώμη του Συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος ή του συνεπιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η Διπλωματική  Εργασία παρουσιάζεται από τον Διπλωματικό  Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία παρουσία τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία.

Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το έξι (6).  Η τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που η 3μελής  Εξεταστική  Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία  υποστήριξης επαναλαμβάνεται  και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής  Εργασίας  δεν  πρέπει να ξεπερνά  το χρονικό διάστημα των 12 μηνών από την ανάθεση του θέματος στον φοιτητή. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπεύθυνου και επιβλέποντος.

Άρθρο 5

Παροχές Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  σε Παν/κα Όργανα

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν  τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Κατά τη διετία 2003-2004 και για τους αντίστοιχους εισακτέους προβλέπεται (εφ όσον υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) η χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σους αντίστοιχους 2 φοιτητές με την καλύτερη επίδοση. Η συνέχιση της υποτροφίας επανεκτιμάτε σε κάθε διδακτικό εξάμηνο

Άρθρο 6

Τελική βαθμολογία - Απονομή   των   διπλωμάτων

 Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαμορφώνεται  ως εξής: κατά  80%  από τον  μέσο  όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων  και  κατά 20% από το  βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών μαθημάτων και Νέες τεχνολογίες, απονέμεται  από τη Γενική  Συνέλευση Ειδικής  Σύνθεσης του  Τμήματος  Βιολογίας.

 

Άρθρο 7

Οργανωτική και Διοικητική Δομή

 Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και τη Γραμματεία του Μ.Δ.Ε. υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου του Μ.Δ.Ε.

 

   Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Θεόδωρος Κατσώρχης

Αν. Καθηγητής