ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 To  Τμήμα  Βιολογίας  προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) στο εγκεκριμένο από το Ε.Π.Α.Ε.Κ. Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Ν. Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο γνωστικό αντικείμενο:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η σχετική Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ.  Φύλλου 173/17/6/2003

Στο πιο πάνω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας ή άλλων συναφών με τη Βιολογία Επιστημών, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 2327/95 ( 156/τ. Α/95).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος της Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) αιτήσεις υποψηφιότητας, ( σε ειδικό έντυπο )

                                           μέχρι 30-4-2004

 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αντίγραφο  πτυχίου.

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

3. Αποδεικτικά στοιχεία ( τίτλοι σπουδών) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ή της Ελληνικής από τους αλλοδαπούς

4. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα ( όπου υπάρχουν ) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία .

6. Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής .

7. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

8. Δύο ( 2) φωτογραφίες

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της επιτροπής επιλογής εισακτέων.

Σύμφωνα με την έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ , θα δοθούν υποτροφίες στους 2 πρωτεύσαντες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε δοκιμασία στα ακόλουθα.

 

 

 

1. Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας. (Κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, μεμβρανικά συστήματα, αντιγραφή, μεταγραφή, μεταβολισμός).

2. Αγγλικά ( Επιστημονικό κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική και από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα) με ταυτόχρονη πρακτική εξέταση χρήσης Η/Υ.

Η δοκιμασία των υποψηφίων στα παραπάνω μαθήματα θα πραγματοποιηθεί στις 12/5/2004 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10-15 σε  αίθουσα του Τμήματος.

Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή του εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

 ( τηλ. 7274247 κ. Παναγιώτου ή 7274282).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ιστοσελίδα : http://kyttariki.biol.uoa.gr.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΔΕ.

Θεόδωρος Α. Κατσώρχης

Αν. Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής.