ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. . του Τμήματος της Βιολογίας στη συνεδρίαση της  26/6/2003 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή επτά (7) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) στο εγκεκριμένο από το Ε.Π.Α.Ε.Κ. Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Ν. Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), υποχρεωτικής φοίτησης τριών εξαμήνων  στο γνωστικό αντικείμενο:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σχετ. Υ.Α. 43410/Β7/17-6-2003  ΦΕΚ 173/17/6/2003,  τ.β

Στο πιο πάνω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ( Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί,  πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας ή άλλων συναφών με τη Βιολογία Επιστημών, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 2327/95 ( 156/τ. Α/95).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος της Βιολογίας (αρμόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) αιτήσεις υποψηφιότητας .

 

                                           μέχρι 16-9-2003

 

 με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο.

2. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας ( εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Αποδεικτικά στοιχεία ( τίτλοι σπουδών) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας π.χ. Proficiency κ.λ.π.

Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας από όλους τους υποψήφιους και επιπλέον της ελληνικής από τους αλλοδαπούς ,θα ελέγχεται μετά από εξετάσεις που θα διενεργήσει ειδική επιτροπή, εφ όσον δεν υπάρχουν σχετικοί τίτλοι σπουδών.

5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνική εμπειρία κ.λ.π.) ενισχύουν την υποψηφιότητα.

6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορές και ανάτυπα ( όπου υπάρχουν ) σε επιστημονικό έργο ή σε επαγγελματική προϋπηρεσία .

7. Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής .

8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων στην οποία να

αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού

Προγράμματος.

9. Δύο ( 2) φωτογραφίες

10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη του υποψηφίου σε μέλη της επιτροπής επιλογής εισακτέων.

 

 

 

 

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε δοκιμασία στα ακόλουθα μαθήματα.

1. Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας. (Κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, μεμβρανικά συστήματα, αντιγραφή, μεταγραφή, μεταβολισμός).

2. Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. (Εισαγωγή στη διδασκαλία των  φυσικών επιστημών, διδακτικοί στόχοι και σχεδιασμός της διδασκαλίας, διδακτική μεθοδολογία των φυσικών επιστημών.)

3.  Αγγλικά ( Επιστημονικό κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική και από την Ελληνική στην Αγγλική) με ταυτόχρονη πρακτική εξέταση χρήσης Η/Υ.

Η δοκιμασία των υποψηφίων στα παραπάνω μαθήματα θα πραγματοποιηθεί στις 26/9/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. -15  μ.μ. στην αίθουσα Πανταζή.

Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή του εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

( τηλ. 7274247 κ. Παναγιώτου).

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ιστοσελίδα : http://kyttariki.biol.uoa.gr.

 

 

 

Επιστημονικά  Υπεύθυνος

Θεόδωρος   Κατσώρχης

Αναπλ.  Καθηγητής