ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

 

ΤΙΜΗ 0,039 mW/cm2 όταν το κινητό επικοινωνεί

αλλά ο χρήστης δεν ομιλεί (¨μη διαμορφωμένη εκπομπή¨)

 

 

ΤΙΜΗ 0,157 mW/cm2 όταν το κινητό επικοινωνεί

και ο χρήστης  ομιλεί («διαμορφωμένη εκπομπή»).

 

 

 

ΤΙΜΗ 0,415 mW/cm2 όταν το κινητό επικοινωνεί

και ο χρήστης  ομιλεί. Η τιμή μετρήθηκε σε

διαφορετική τοποθεσία όπου το σήμα ήταν ασθενές

και έτσι το κινητό εκπέμπει σε μεγαλύτερη ισχύ.

 

 

Η πειραματική διάταξη μέτρησης της έντασης πεδίου

από κινητό τηλέφωνο. Διακρίνεται αριστερά ο σφαιρικός

ανιχνευτής και το κινητό τηλέφωνο με την

κεραία του σε απόσταση 2 εκατοστών από τον

ανιχνευτή. Δεξιά διακρίνεται το όργανο μέτρησης που

δείχνει τιμή 0,207 mW/cm2 σε κατάσταση ομιλίας.